• Semah

  • 2,047,026 semah
 • Waktos

 • Almenak

 • Kategori

 • Iklan

Mun seug teu karunya ka ummat

sajadah1Hiji hal anu mahal, mahal ogé ku cara ngéngingkeunana. Nu rajin Tahajjud, Alloh SWT ngajangjikeun bakal naékkeun ka darajat anu leuwih luhur. Nanging nya kitu, kalintang abot ceuk urang-urang nu masih betah digulung ku simbut.  Beuratna beusi barbel nepi ka ratusan kilo, da masih kénéh kaangkat tinimbang simbut anu ngan ukur teu leuwih ti dua kilo beuratna, tapi meni asa beurat rék nguniang nyingraykeunana. Ditakol kohkol kalah ka morongkol, dur bedug malah murungkut, diadanan beuki nibraan. Nya ieu mah nyaritakeun pangalaman sorangan wéh da kitu kaayaanana, omat tong diturutan, hé3x.

Sim kuring gé reuwas, yén hiji-hijina Sholat Sunnah anu aya dina Al-Qur’an nyaéta Tahajjud. Éta téh aya dina Surah Bani Israil (Al-Isro) ayat 79-80. Sareng sanggemNa yén Sholat Shubuh téh disaksénan ku Malaikat. Jorojoy haté nalaktak hayang tumanya, “Naha upami Shalat wajib nu lianna teu disaksénan kitu?”

Seueur pisan katerangan anu nguningakeun kautamian sholat wengi (Qiyamullail) anu waktos utamnina dina sapertilu wengi, kirang langkung ngawitan tabuh 02.00-an dugi ka badé Shubuh. Dasar kuring, hoyong wéh milarian sabab musabab atanapi alesan anu logis-na. Nya alhamdulillah, bet henteu disangki-sangki -aya kana opat taunan nu kalangkung- bet dipendakeun sareng pajabat ti PLN waktos ngayakeun silaturahim di Jl.Budi Asih – Cimahi.

Aya kuhilap jenenganana duka saha éta bapa-bapa téh (mugia Alloh SWT Maparin Rahmat sinareng Ampunan ka anjeunna), singgetna dina obrolan éta, anjeunna maparin pangaweruh anu kacida ageung manfaatna khususna kanggo sim kuring anu bolostrong teu aya katerang.

Panjang pisan obrolan anjeunna téh, ditanggap wéh da rumaos kuring mah teu aya katiasa téa. Dina guntrengna obrolan, anjeuna sempet nerangkeun hiji hal anu ngalangkungan gambar. Saparantos nambut kertas sareng péna, gutret anjeunna ngagambar, misil planét Bumi sareng Panonpoé. Teras anjeunna ngadamel garis lonyod minangka garis orbit Bumi kana Panonpoé, pon kitu deui Bulan. Ku sora anu agem tur ajrih, anjeunna nyanggem, “Mun seug lumakuna Hukum Heliosentris, nyaéta hukum anu nguningakeun yén sagala planét nu aya di jomantara, kabéh ngurilingan panonpoé, kitu kénéh upamana hukum éta lumaku kanggo Arasy..” (sanggem anjeuna bari ngagutretkeun deui garis énggal di luareun bumi, teras dingaranan “Arasy”). 

gambar-misil1

 “Cobi perhatoskeun ku hidep, nu mana siang, nu mana wengi? Ngartos teu?  Tah perhatoskeun deui, upamina misalna siang, jarak ka Arasy teh tebih da kahalangan Bumi, kahalangan langit, jaba tebih. Tah ayeuna ku hidep tingali posisi Bumi anu dina sapertilu wengi. Pan jelas, jarak ka Arasy téh caket pisan, teu aya hahalang. Kieu wéh cindekna mah kaunggulan  Sholat Wengi téh: Kahiji, jarak urang sareng Arasy-Na Alloh téh caket; Kadua, nu mundut atawa nu ngadu’a tengah wengi téh jarang, kumaha gé nu interlokal. Jaba siang mah raéng nu ménta ieu ménta itu, pan ari wengi mah jempling, soarana gé bakal jelas katampina mun seug nelepon téa mah. Katilu, yén unggal wengi Malaikat téh ‘patroli’ milarian sing saha waé jalma nu lilir tengah wengi jeung ngadu’a ka Alloh, bakal langsung diijabah. Tah kitu, mugi hidep sing tiasa nangkep naon waé nu dijelaskeun ku bapa, sareng tiasa ngamalkeun utamina mah, ogé tiasa ngadugikeun ka saha waé anu peryogieun”

“Kantenan Pa, ngartos pisan. Duh abot nyuhun abot nanggung, bingung mulang tarimana, kalintang bingah amarwatasuta bingah kagiri-giri, Dikersakeun ku Alloh bet tiasa pendak sareng bapa”.

“Syukur anaking. Ayeun cobi titénan, upami hidep sempet tengah wengi kaluar bumi, sok tingalikeun ka luhur waktu béntang baranang..”

“Teras, kumaha Pa? Pan pamandanganana éndah, sanés kitu Pa?”

Belenyéh anjeunna imut ngagelenyu, teras nyanggem deui, “Leres pisan anaking, teu aya hiji ogé dadamelan Gusti mah nu awon, sadayana ogé saé pisan jaba aya manfaatna najan sakumaha alitna ogé, tapi kulantaran kabodoan urang, nya can katingali naon waé manfaatna éta. Ngeunaan béntang, bapa rék tumaros ka hidep, ari warna seuneu aya warna naon waé?”

Leng kuring mikir, ras inget kana kompor Si Api Biru téa,“…Biru, bodas, koneng….”

“Heup, heup sakitu heula. Diantara anu tilu éta, warna seuneu nu kumaha nu pangpanasna?”

“Upami teu bodas, biru pa?”

“Tah, ayeuna tingali ku hidep, titénan, béntang-béntang nu patingkaretip téh aya warna naon waé?”

Ras deui inget, hiji waktos nitenan béntang nu baranang di jomantara. Enya, aya pisan nu warna bodas, koneng emas, biru.

 “Kieu anaking, éta béntang jiga nu ngiceupan téh lain cunihin. Béntang saenyana teu ngiceup, tapi kumaha gé panonpoé, moncorong ngaluarkeun cahaya seuneu nu ngabebela. Cenah éta jiga nu ngiceup, éta téh tandaning béntang éta kacida jauh jarakna jeung Bumi”

“Teras, kumaha ari panonpoe, Pa?” Sanggeus anjeunna neuteup kuring rada lami, teras anjeuna nyanggem, pokna téh,“Anaking, saenyana panonpoé téh béntang-béntang kénéh. Cindekna mah yén panonpoé téh béntang anu pang caketna ka Bumi, sarta panonpoé téh kalebet béntang anu “pang tiisna” diantara nu lianna?”

Gebeg téh sim  kuring reuwas, rénghap ranjug, kutan téh kitu nya? “Naha pang tiisna Pa?”

“Kapan saur hidep nyalira yén seuneu nu pang panasna mah antara Biru jeung Bodas!”

Duh leres ogé nya! Panonpoé téh warna na konéng emas. Cacakan nu pangtiisna tapi bisa ngaduruk naon waé ogé dina jarak réwuan malah yutaan kilométer. Cacakan jarakna pangcaketna ka Bumi, tapi ku kecepatan cahaya ogé umur manusia moal aya nu nepi ka panonpoé, kaburu kolot malah kaburu maot, teu cukup wéh.

“Jadi Anaking, pantes mun dina salahsahiji Kitab ditétélakeun yén di alam Panungtungan bakal  turun tujuh panonpoé nu luhurna ngan tujuh hasta. Da bener, panonpoé mah teu hiji. Enya gé disebut panonpoé nya pédah amprokna jeung urang unggal poé”.

Iklan

2 Tanggapan

 1. bahasa indonesianya dong!!!!!

  • Hiji hal anu mahal, mahal ogé ku cara ngéngingkeunana. Nu rajin Tahajjud, Alloh SWT ngajangjikeun bakal naékkeun ka darajat anu leuwih luhur. Nanging nya kitu, kalintang abot ceuk urang-urang nu masih betah digulung ku simbut. Beuratna beusi barbel nepi ka ratusan kilo, da masih kénéh kaangkat tinimbang simbut anu ngan ukur teu leuwih ti dua kilo beuratna, tapi meni asa beurat rék nguniang nyingraykeunana. Ditakol kohkol kalah ka morongkol, dur bedug malah murungkut, diadanan beuki nibraan. Nya ieu mah nyaritakeun pangalaman sorangan wéh da kitu kaayaanana, omat tong diturutan, hé3x.
   (Suatu hal yang mahal, mahal juga cara untuk mendapatkannya. Yang rajin Tahajjud, Allah Menjanjikan akan menaikannya derajat ke yang lebih tinggi. Namun begitulah, amat sangat berat untuk melakukannya untuk setingkat kita, masih berat bergumul dengan selimut. Beratnya barbel yang lebih dari ratusan kilogram, masih bisa diangkat dibandingkan selimut yang tidak nyampe 2kg, kok terasa berat untuk menyingkapkannya. Dipukul kentongan malah meringkuk, di-adzan-in malah lelap. Ya, ini seh nyeritain diri sendiri, plis dont tray it et hom! qe3x).
   Sementara satu paragraf dulu ya, he3x mohon maaf..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: